Podmienky používania naších služieb

 

 1. Váš vzťah so službou MyVideos.sk

1.1 Vaše používanie webových stránok MyVideos.sk (ďalej len „Webové stránky“) a akýchkoľvek produktov, kanálov, softvéru, dátových vstupov a služieb vrátane zabudovaného videoprehrávača MyVideos (ďalej len „Prehrávač“), ktoré máte k dispozícii na webových stránkach, z nich alebo ich prostredníctvom (ďalej spoločne len „Služba“) sa riadi podmienkami právnej dohody uzatvorenej medzi vami a spoločnosťou Najportal s.r.o., so sídlom na adrese Štefánikova 16, 900 01 Modra, Slovensko, IČO: 50440357, DIČ: 2120327891, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 113271/B (ďalej "prevádzkovateľ" alebo “Najportal”), ktorá túto službu vlastní.

1.2 Vaša právna dohoda s prevádzkovateľom zahŕňa (A) podmienky stanovené v tomto dokumente, (B) smernicu prevádzkovateľa o dôverných informáciách a (C) Zásady pre užívateľov služby MyVideos (ďalej spoločne len „Podmienky“).

1.3 Podmienky predstavujú právne záväznú zmluvu medzi vami a spoločnosťou Najportal týkajúcu sa vášho používania Služby. Prosíme vás preto, aby ste si ich starostlivo preštudovali.

1.4 Tieto Podmienky platia pre všetkých užívateľov Služby, vrátane užívateľov, ktorí sú zároveň prispievatelia Obsahu v rámci Služby. „Obsah“ zahrnuje text, softvér, textové súbory, grafiku, fotografie, zvuky, hudbu, video súbory, audiovizuálne kombinácie, interaktívne prvky a iné materiály, ktoré môžete sledovať, mať k nim prístup alebo ich poskytnúť ako príspevok v rámci Služby.

 

 1. Súhlas s Podmienkami

2.1 Aby ste mohli Službu využívať, musíte najskôr súhlasiť s týmito Podmienkami. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, nesmiete túto Službu využívať.

2.2 Svoj súhlas s Podmienkami vyjadríte prostým využitím Služby. Týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Najportal bude vaše užívanie Služby od daného okamžiku považovať za váš súhlas s Podmienkami.

2.3 Službu nesmiete využívať a svoj súhlas s Podmienkami nesmiete vyjadrovať, ak (a) ste nedosiahli zákonný vek pre uzavretie záväznej zmluvy s prevádzkovateľom alebo (b) ste osobou, pre ktorú platí zamedzenie prístupu alebo iný zákonný zákaz prijímania či používania Služby podľa zákonov krajiny, v ktorej sídlite, alebo z ktorej máte k Službe prístup, alebo z ktorej ju využívate.

2.4 Kópiu týchto Podmienok by ste si mali uložiť alebo vytlačiť a založiť do svojich záznamov.

 

 1. Zmeny Podmienok

Spoločnosť Najportal si vyhradzuje právo príležitostne Podmienky zmeniť, napríklad z dôvodu zmeny právnych predpisov alebo regulačných zmien či zmien funkcií ponúkaných prostredníctvom Služby. Pravidelne si preto tieto Podmienky čítajte a s týmito zmenami sa oboznamujte. Ak s Upravenými podmienkami nesúhlasíte, musíte prestať Službu používať. Ak budete aj naďalej využívať Službu po dátume, kedy boli zverejnené Upravené podmienky, bude to prevádzkovateľ považovať za váš súhlas s Upravenými podmienkami.

 

 1. Účet na MyVideos.sk

4.1 Aby ste získali prístup k niektorým funkciám Webových stránok alebo k iným prvkom Služby, budete si musieť vytvoriť na MyVideos.sk účet. Pri jeho vytváraní musíte zadať presné a úplné informácie. Heslo k svojmu účtu na MyVideos.sk ste povinní zabezpečiť a uchovávať ho v tajnosti.

4.2 Ak sa dozviete o akomkoľvek porušení zabezpečenia alebo o neoprávnenom použití vášho účtu, ste o tomto skutku povinní bezodkladne informovať prevádzkovateľa.

4.3 Týmto súhlasíte, že budete výhradne zodpovední (voči spoločnosti Najportal a jej službe MyVideos.sk, i ďalším osobám) za všetku činnosť, ku ktorej dôjde v rámci vášho účtu na MyVideos.sk.

 

 1. Všeobecné obmedzenia používania

5.1 Prevádzkovateľ vám týmto udeľuje povolenie na prístup a používanie Služby za nasledujúcich výslovných podmienok a vy týmto súhlasíte s tým, že ak nebudete dodržiavať tieto Podmienky bude to predstavovať ich porušenie z vašej strany:

   A    Súhlasíte s tým, že nebudete ďalej šíriť žiadnu časť ani časti Služby, najmä žiaden Obsah, na akomkoľvek médiu bez predošlého písomného súhlasu prevádzkovateľa, pokiaľ vám spoločnosť Najportal s.r.o. nedá k dispozícii prostriedky na takéto šírenie pomocou funkcie ponúkanej Službou (ako napríklad Prehrávač);

   B    Súhlasíte s tým, že nebudete meniť ani upravovať žiadnu časť Webových stránok ani Služby (najmä vášho Prehrávača a súvisiacich technológií);

   C    Súhlasíte s tým, že nebudete získavať prístup k Obsahu prostredníctvom žiadnej inej technológie či prostriedkov, okrem stránok na prehrávanie video materiálu obsiahnutých na samotných Webových stránkach, Prehrávača alebo takých ďalších prostriedkov, ktoré môže prevádzkovateľ výslovne na tento účel určiť;

   D    Súhlasíte s tým, že nebudete (ani sa nebudete snažiť) obchádzať, vyraďovať z prevádzky ani inak zasahovať do akýchkoľvek bezpečnostných prvkov Služby či prvkov, ktoré znemožňujú alebo obmedzujú použitie či kopírovanie akéhokoľvek Obsahu alebo nútene obmedzujú používanie Služby alebo obsahu dostupného prostredníctvom Služby;

   E    Súhlasíte s tým, že nebudete Službu (vrátane Prehrávača) používať na žiadne z nasledujúcich komerčných využití bez predošlého písomného súhlasu prevádzkovateľa:

             i      predaj prístupu k Službe;

             ii     predaj reklamy, sponzorstvo alebo iné propagácie umiestnené v rámci Služby alebo Obsahu, alebo

             iii    predaj reklamy, sponzorstvo alebo iné propagácie na akejkoľvek stránke na blogu s reklamou alebo na webových stránkach zahrnujúcich Obsah doručený prostredníctvom Služby, ak sa na týchto stránkach neobjavuje aj iný materiál než materiál získaný zo služby MyVideos.sk, ktorý by bol dostatočne hodnotný, aby opodstatnil takýto predaj.

   F     Zakázané komerčné spôsoby využitia nebudú zahŕňať (i) dodanie nahrávky pôvodného videa na službe MyVideos.sk, (ii) udržiavanie pôvodného kanála na Webových stránkach s cieľom propagácie obchodnej alebo umeleckej činnosti, (iii) prehrávanie služby MyVideos.sk video súborov pomocou Prehrávača alebo inak na propagačnom blogu či webových stránkach v súlade s obmedzeniami reklamy uvedenými v bode 5.1 písm. E bod (iii) vyššie a (iv) akékoľvek využitie, ktoré je spoločnosťou Najportal výslovne písomne povolené;

   G    Ak na svojich webových stránkach používate Prehrávač, nesmiete ho nijako upravovať, stavať na akejkoľvek časti alebo funkcii tohto Prehrávača alebo ju blokovať, čo sa týka najmä spätných odkazov na Webové stránky;

   H    Súhlasíte s tým, že nebudete užívať ani spúšťať žiaden automatický systém (najmä žiadneho robota alebo tzv. „spider“ či „offline reader“), ktorý pri návšteve Služby rozosiela v rámci určitého časového obdobia na servery prevádzkovateľa viac požiadaviek, než koľko by za rovnaký čas mohol primerane rozoslať človek pri použití verejne dostupného štandardného (t.j. neupraveného) webového prehliadača;

   I      Súhlasíte s tým, že nebudete zhromažďovať ani ťažiť zo žiadnych osobných údajov akéhokoľvek užívateľa Webových stránok či Služby (a súhlasíte s tým, že toto zahrnuje aj názvy účtov MyVideos.sk);

   J     Súhlasíte s tým, že nebudete používať Webové stránky alebo Službu (včítane komentárov a e-mailových funkcií Webových stránok) na získavanie zákaziek v rámci obchodnej činnosti alebo v súvislosti s komerčným podnikaním;

   K    Súhlasíte s tým, že nebudete pre komerčné účely získavať žiadnych užívateľov Webových stránok vo vzťahu k ich Obsahu;

   L     Súhlasíte s tým, že nebudete získavať prístup k Obsahu na žiaden iný účel než na svoje osobné nekomerčné použitie zamýšľané alebo povolené bežnými funkciami Služby a výhradne na účel tzv. „streamingu“. „Streaming“ znamená kontinuálny digitálny prenos materiálu prostredníctvom služby MyVideos.sk cez Internet k užívateľskému zariadeniu umožňujúcemu pripojenie na internet tak, že údaje sú určené na sledovanie v reálnom čase, a nie na sťahovanie (či už trvale alebo dočasne), kopírovanie, ukladanie či ďalšiu distribúciu užívateľom;

   M    Obsah nesmiete kopírovať, reprodukovať, šíriť, prenášať, vysielať, zobrazovať, predávať, licencovať ani inak využívať na akékoľvek iné účely bez predošlého písomného súhlasu prevádzkovateľa alebo príslušných poskytovateľov licencie na Obsah.

5.2 Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať aj všetky ďalšie ustanovenia Podmienok a Zásad pre užívateľov po celý čas, kedy budete Službu využívať.

5.3 Spoločnosť Najportal udeľuje prevádzkovateľom prostriedkov na verejné vyhľadávanie povolenie, aby používali tzv. „spider“ na kopírovanie materiálov z webových stránok výhradne s cieľom vytvoriť verejne dostupné indexy materiálov, v ktorých možno vyhľadávať, nie však medzipamäte či vyrovnávacie pamäte (cache) alebo archívy týchto materiálov. Najportal si vyhradzuje právo tieto výnimky všeobecne alebo v konkrétnych prípadoch odvolať.

5.4 Prevádzkovateľ neustále vykonáva inovácie s cieľom sprostredkovať svojim užívateľom čo najlepší zážitok. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že forma a povaha Služby, ktorú Najportal poskytuje, sa môže priebežne meniť bez predošlého upozornenia.

5.5 Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v rámci týchto priebežných inovácií môže prevádzkovateľ prerušiť (trvale alebo dočasne) poskytovanie Služby (alebo akýchkoľvek funkcií v rámci Služby) vám alebo užívateľom všeobecne, a to na základe svojho výhradného uváženia a bez predošlého oznámenia. Službu môžete kedykoľvek prestať využívať. Nie je treba, aby ste o tejto skutočnosti prevádzkovateľa informovali.

5.6 Súhlasíte s tým, že nesiete výhradnú zodpovednosť (a že spoločnosť Najportal nenesie žiadnu zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane) za akékoľvek porušenie svojich záväzkov plynúcich z týchto Podmienok a za následky každého takého porušenia (vrátane akejkoľvek straty či škody, ktorá spoločnosti Najportal vznikla).

 

 1. Zásady v oblasti autorských práv

6.1 Spoločnosť Najportal uplatňuje jednoznačné zásady v oblasti autorských práv vo vzťahu k akémukoľvek Obsahu, ktorý údajne porušuje autorské práva tretej strany.

6.2 V súlade so zásadami prevádzkovateľa v službe MyVideos.sk v oblasti autorských práv ukončí spoločnosť Najportal užívateľský prístup k Službe MyVideos.sk ak zistí, že sa jedná o užívateľa opakovane porušujúceho autorské práva. Opakovaný porušovateľ je užívateľ, ktorý bol už viac ako dvakrát upozornený na porušovanie autorských práv.

 

 1. Obsah

7.1 Ako držiteľ účtu služby MyVideos.sk môžete zasielať Obsah. Určite chápete, že spoločnosť Najportal bez ohľadu na to, či bude tento Obsah zverejnený alebo nie, nezaručuje dôvernosť žiadneho Obsahu.

7.2 Zostávajú vám všetky vaše vlastnícke práva na váš Obsah, ste však povinní udeliť obmedzené licenčné práva spoločnosti Najportal a ďalším užívateľom Služby MyVideos.sk. Tieto práva sú popísané v bode 8 týchto Podmienok (Práva, na ktoré poskytujete licenciu).

7.3 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste výhradne zodpovední za svoj Obsah a za dôsledky jeho zaslania alebo zverejnenia. Spoločnosť Najportal nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym Obsahom alebo názorom, odporučením či radou v ňom obsiahnutou a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s Obsahom.

7.4 Týmto vyhlasujete a zaručujete, že máte (a po celý čas užívania Služby budete mať) všetky licencie, práva, súhlasy a povolenia, ktoré sú potrebné na to, aby mohla spoločnosť Najportal použiť váš Obsah na účel poskytovania Služieb spoločnosťou Najportal s.r.o. a inak používať váš Obsah spôsobom zamýšľaným Službou a týmito Podmienkami. Týmto zároveň vyhlasujete, že váš Obsah nezahrnuje žiadne práva tretích osôb, na ktoré sa vzťahuje autorská právna ochrana, na ktoré nemáte licencie, práva, súhlasy a povolenia, ktoré sú potrebné na to, aby mohla spoločnosť Najportal použiť váš Obsah.

7.5 Súhlasíte s tým, že vaše správanie na stránkach bude v súlade (a súhlasíte, že aj váš Obsah bude v súlade) so Zásadami platnými pre užívateľa v službe MyVideos.sk.

7.6 Súhlasíte s tým, že nebudete zasielať ani prenášať žiaden Obsah zahrnujúci materiál, ktorého držanie je v krajine, v ktorej sídlite, nezákonné alebo ktorého použitie či držanie v súvislosti s poskytovaním Služby by bolo pre spoločnosť Najportal nezákonné.

7.7 Súhlasíte s tým, že Obsah, ktorý predkladáte v rámci Služby, nebude obsahovať materiál, ktorý je predmetom akýchkoľvek autorských práv tretích strán, alebo materiál, ktorý je predmetom iných majetkových práv tretích strán (včítane práv na ochranu súkromia alebo práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch), ak nemáte formálnu licenciu alebo povolenie od zákonného vlastníka alebo nie ste inak právne oprávnení daný materiál zverejniť a udeliť spoločnosti Najportal licenciu dole uvedenú v bode 8.1.

7.8 Ak sa spoločnosť Najportal dozvie o akomkoľvek potenciálnom porušení týchto Podmienok, vyhradzuje si právo (avšak nie je povinná) rozhodnúť o tom, či Obsah vyhovuje požiadavkám na obsah stanovený týmito Podmienkami, a môže kedykoľvek na základe vlastného uváženia takýto Obsah odstrániť alebo ukončiť užívateľovi prístup na zasielanie akéhokoľvek obsahu, ktorý tieto Podmienky porušuje, a to bez predošlého upozornenia.

7.9 Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že pri používaní Služby môžete naraziť na Obsah, ktorý je vecne nepresný, urážlivý, neslušný alebo pre vás inak nežiaduci. Súhlasíte s tým, že sa týmto vzdávate všetkých zákonných práv, nárokov podľa ekvity či opravných prostriedkov, a to v rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom, ktoré máte alebo môžete mať voči spoločnosti Najportal vo vzťahu k akémukoľvek takému Obsahu.

 

 1. Práva, na ktoré poskytujete licenciu

8.1 Pri zasielaní alebo zverejňovaní Obsahu na YouTube udeľujete:

   A    spoločnosti Najportal celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú a prevoditeľnú licenciu (s právom poskytnúť sublicenciu) na použitie, reprodukciu, rozširovanie, vytvorenie odvodených diel, zobrazovanie a predvádzanie takého Obsahu v súvislosti s poskytovaním Služby a inak v súvislosti s poskytovaním Služby a obchodných činností spoločnosti Najportal, najmä na propagáciu a opätovnú distribúciu časti alebo celej Služby MyVideos.sk (a z nej odvodených diel) v akýchkoľvek mediálnych formátoch a prostredníctvom akýchkoľvek mediálnych kanálov;

   B    každému užívateľovi Služby celosvetovú, nevýhradnú a bezplatnú licenciu na prístup k vášmu Obsahu prostredníctvom Služby a na použitie, reprodukciu, rozširovanie, vytvorenie odvodených diel, zobrazovanie a predvádzanie takého Obsahu v rozsahu umožnenom funkciami Služby a v súlade s týmito Podmienkami.

8.2. Platnosť licencií na Obsah, ktoré ste udelili, tak ako sú uvedené vyššie, skončí v okamžiku, kedy odstránite alebo vymažete svoj Obsah z Webových stránok. Platnosť vami udelených licencií na textové komentáre, ktoré predložíte ako Obsah, je neobmedzená a tieto licencie sú neodvolateľné, inak však nie sú na ujmu vašich vlastníckych práv, ktoré si ponecháte, ako je hore uvedené v bode 7.2.

 

 1. Obsah spoločnosti Najportal na Webových stránkach

9.1 S výnimkou Obsahu, ktorý predkladáte v rámci Služby, je všetok ďalší Obsah v rámci Služby vlastnený alebo licencovaný spoločnosťou Najportal a je predmetom autorských práv, práv na ochranné známky a ďalších práv na duševné vlastníctvo spoločnosti Najportal alebo jej poskytovateľov licencie. Akékoľvek obchodné alebo servisné značky tretích strán uvedené vo vami nestiahnutom alebo nezverejnenom Obsahu sú obchodné alebo servisné značky príslušných vlastníkov. Takýto Obsah nemožno sťahovať, kopírovať, reprodukovať, distribuovať, prenášať, vysielať, zobrazovať, predávať, licencovať či inak využívať na akékoľvek iné účely bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti Najportal alebo prípadne jej poskytovateľov licencie. Spoločnosť Najportal a jej poskytovatelia licencie si vyhradzujú všetky výslovne neudelené práva na svoj Obsah.

 

 1. Odkazy z MyVideos.sk

10.1 Služba môže zahŕňať odkazy (hyperlink) na ďalšie webové stránky, ktoré spoločnosť Najportal nevlastní ani nekontroluje. Najportal nemá žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany súkromia či postupmi užívanými akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť.

10.2 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Najportal nie je zodpovedná za dostupnosť žiadnych externých stránok ani zdrojov a neschvaľuje žiadnu reklamu, produkty ani iné materiály, ktoré sú k dispozícii na takýchto stránkach či z takýchto zdrojov alebo prostredníctvom nich.

10.3 Beriete na vedomie, že spoločnosť Najportal nie je zodpovedná za žiadne straty či škody, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku dostupnosti týchto externých stránok alebo zdrojov či v dôsledku toho, že sa spoliehate na úplnosť, presnosť či existenciu akejkoľvek reklamy, produktov alebo iných materiálov, ktoré sú k dispozícii na týchto stránkach či z takýchto zdrojov alebo prostredníctvom nich.

10.4 Spoločnosť Najportal odporúča, aby ste sledovali, kedy opúšťate Službu MyVideos.sk, a aby ste si prečítali podmienky a zásady ochrany súkromia platné pre akékoľvek ďalšie stránky, ktoré navštívite.

 

 1. Ukončenie vášho vzťahu so spoločnosťou Najportal

11.1 Tieto Podmienky sa na vás vzťahujú až dovtedy, než ich ukončíte vy alebo spoločnosť Najportal dole uvedeným spôsobom.

11.2 Ak si prajete svoju právnu dohodu so spoločnosťou Najportal ukončiť, môžete tak učiniť (a) kedykoľvek na základe oznámenia adresovaného spoločnosti Najportal a (b) uzavretím svojho účtu na službe MyVideos.sk. Písomné oznámenie, prosím, zašlite na adresu spoločnosti Najportal uvedenú v úvodnej časti týchto Podmienok.

11.3 Spoločnosť Najportal môže právnu dohodu s vami kedykoľvek skončiť, ak:

   A    ste porušili akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok (alebo ste konali spôsobom, ktorý jednoznačne naznačuje, že nemáte v úmysle alebo nemôžete ustanovenia týchto Podmienok dodržiavať), alebo

   B    je spoločnosť Najportal povinná tak učiniť zo zákona (napríklad v prípade, že poskytovanie Služby pre vás je alebo sa stane nezákonným);

11.4 Spoločnosť Najportal môže právnu dohodu s vami kedykoľvek skončiť, ak:

   A    spoločnosť Najportal prestane poskytovať Službu MyVideos.sk užívateľom v krajine, v ktorej sídlite, alebo z ktorej Službu využívate, alebo

   B    poskytovanie Služby MyVideos.sk vašej osobe podľa názoru spoločnosti Najportal už nie je obchodne realizovateľné a v prípade bodov A a B článku 11.4 poskytne, ak je to možné, primerané oznámenie o takomto ukončení.

11.5 Ukončenie platnosti týchto Podmienok neovplyvní žiadne zákonné práva, záväzky a povinnosti, z ktorých máte vy a spoločnosť Najportal prospech, ktorým ste podliehali (alebo ktoré vznikli počas platnosti a účinnosti Podmienok) alebo ktorých platnosť bola výslovne neobmedzená, a ustanovenie bodu 14.6 sa bude na takéto práva, záväzky a povinnosti vzťahovať po neobmedzenú dobu.

 

 1. Vylúčenie záruky

12.1 Žiadne ustanovenie uvedené v týchto Podmienkach neovplyvní žiadne zákonné práva, ktoré vždy máte ako spotrebiteľ, a ktoré nemôžete zmluvne meniť a ani sa ich nemôžete vzdať.

12.2 Služba sa poskytuje „tak, ako je“ a spoločnosť Najportal nečiní vo vzťahu k nej žiadne vyhlásenie ani neposkytuje žiadnu záruku.

12.3 Spoločnosť Najportal najmä nevyhlasuje a nezaručuje vám, že:

   A    vaše užívanie Služby splní vaše požiadavky;

   B    vaše užívanie Služby bude neprerušené, včasné, bezpečné či bezchybné;

   C    akékoľvek informácie, ktoré získate v dôsledku užívania Služby budú presné či spoľahlivé a

   D    nedostatky v prevádzke alebo funkčnosti akéhokoľvek softvéru, ktorý sa vám poskytuje ako súčasť Služby, budú odstránené.

12.4 Na Službu sa nevťahujú žiadne podmienky, záruky ani iné podmienky (včítane akýchkoľvek mlčky predpokladaných podmienok týkajúcich sa uspokojivej akosti, vhodnosti pre určitý účel alebo zhody s popisom) s výnimkou tých, ktoré sú výslovne uvedené v týchto Podmienkach.

 

 1. Obmedzenie zodpovednosti

13.1 Žiadne ustanovenie uvedené v týchto Podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Najportal za straty, ktoré nemožno podľa príslušných zákonov vylúčiť alebo obmedziť.

13.2 S výhradou všeobecného ustanovenia hore uvedeného odseku 13.1 nebude spoločnosť Najportal voči vám zodpovedná za:

   A    žiadne nepriame či následné škody, ktoré vám môžu vzniknúť. To zahrnuje akýkoľvek váš ušlý zisk (vzniknutý priamo či nepriamo), akúkoľvek ujmu na obchodnej hodnote či dobrej povesti alebo stratu dát;

   B    akúkoľvek stratu či škodu, ktorá vám môže vzniknúť v dôsledku:

             i      že sa spoliehate na úplnosť, presnosť či existenciu akejkoľvek reklamy alebo v dôsledku akéhokoľvek vzťahu či transakcie medzi vami a akýmkoľvek inzerentom či sponzorom, ktorého reklama sa objavuje pri Službe;

             ii     akýchkoľvek zmien Služby, ktoré vykoná spoločnosť Najportal, alebo akéhokoľvek trvalého či dočasného prerušenia poskytovania Služby (alebo akýchkoľvek funkcií v rámci Služby);

             iii    vymazania, porušenia či neuloženia akéhokoľvek Obsahu a ďalších komunikačných údajov vedených alebo prenášaných pri vašom užívaní Služby alebo prostredníctvom neho;

             iv    že neposkytnete presné informácie o účte u spoločnosti Najportal;

             v     že nezaistíte bezpečnosť a dôvernosť vášho hesla alebo podrobností o účte v službe MyVideos.sk.

13.3 Obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Najportal voči vám podľa hore uvedeného odseku 13.2 platí bez ohľadu na to, či bola spoločnosť Najportal upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd alebo si tejto možnosti mala či nemala byť vedomá.

 

 1. Všeobecné právne podmienky

14.1 Tieto Podmienky zakladajú úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Najportal, riadia vaše užívanie Služby a v plnom rozsahu nahrádzajú všetky predošlé dohody medzi vami a spoločnosťou Najportal v súvislosti so Službou MyVideos.sk.

14.2 Súhlasíte s tým, že spoločnosť Najportal vám môže zasielať oznámenia, vrátane oznámení o zmene Podmienok, prostredníctvom e-mailu či poštovej služby alebo oznámenia uverejneného na webových stránkach Služby.

14.3 Súhlasíte s tým, že ak spoločnosť Najportal neuplatní alebo nevymáha akékoľvek zákonné právo či opravný prostriedok obsiahnutý v Podmienkach (alebo náležiaci spoločnosti Najportal podľa akýchkoľvek príslušných zákonov), nebude sa to považovať za formálne vzdanie sa práv zo strany spoločnosti Najportal a tieto práva a opravné prostriedky bude mať spoločnosť Najportal aj naďalej k dispozícii.

14.4 Ak ktorýkoľvek súd s príslušnou jurisdikciou v danej veci rozhodne, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok je neplatné, bude takéto ustanovenie od týchto Podmienok oddelené bez toho, že by to ovplyvnilo zvyšnú časť Podmienok. Zvyšné ustanovenia týchto Podmienok zostanú v platnosti a účinnosti.

14.5 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že každý člen skupiny spoločností, ktorých súčasťou je služba MyVideos.sk, bude oprávnenou treťou stranou týchto Podmienok, a že tieto ďalšie spoločnosti budú oprávnené priamo vymáhať a spoliehať sa na akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok, ktoré im priznáva určitú výhodu (alebo udeľuje práva v ich prospech). Okrem hore uvedených strán neexistujú žiadne ďalšie oprávnené tretie strany týchto Podmienok.

14.6 Tieto Podmienky a váš vzťah so spoločnosťou Najportal na nich založený sa budú riadiť slovenským právom. Vy aj spoločnosť Najportal sa týmto podriaďujete výhradnej jurisdikcii slovenských súdov, ktoré budú príslušné na rozhodnutie akejkoľvek právnej záležitosti vyplývajúcej z týchto Podmienok. Bez ohľadu na to súhlasíte s tým, že spoločnosť Najportal bude mať aj naďalej právo uplatniť v akejkoľvek jurisdikcii opravné právne prostriedky (alebo iné obdobné typy predbežného opatrenia).